Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Citat ur "Härifrån till framtiden" Betaniastiftelsens 115-årsbok


Ur förordet:
"För uppdragets skull behöver inifrånperspektivet ett utifrånperspektiv på samma sätt som ett jag behöver ett du. I den här boken, en samling artiklar av författare med olika utgångspunkter, vill vi inspirera oss själva inför framtiden samtidigt som vi tror att de tankar och utmaningar som finns här också kan ha betydelse för andra, både kyrkor och enskilda personer".


"Livet är helt och vi behöver behövas"
(Pär Axel Sahlberg)


"Betaniastiftelsen kan i vår tid få hjälpa människor att vakna upp och komma ut ur hopplöshetens skuggor till ett rikt och helt liv"
(Per-Inge Lidén)


"Det existentiella samtalet om vem jag är och vart jag är på väg är efterfrågat. Den människosyn som inte bara frågar efter diagnos, symtom och funktionsnivå behövs. Vi beghöver också våga tala om livskraft, meningen med våra liv, identitet, betydelsebärande relationer, sammanhang och framtidshopp".
(Tove Janarv)


"Vi behöver alltid påminnas om att människovärdet är konstant. De mänskliga rättigheterna omfattar alla levande människor, också när vi inte kan hävda vår rätt själva". ...
"Om den ömsinta etiken - och religionsförståelsen - behöver vi tala, leva och utveckla"
(Karin Wiborn)


Ur baksidestexten:
"I denna bok skriver forskare, föreläsare och teologer om just männsikan, om Gud och om samtiden. Här ges påminnelser om kristen tro som handling och möte. Här målas människan fram i hennes skörhet och styrka."
(Sofia Camnerin )


Hemsida

Betaniastiftelsen  har gjort en ny hemsida! 
VÄLKOMMEN till den.
Samma adress: www.betaniastiftelsen.nu och kommer att vara tillgänglig inom en kort framtid.


Utbildningar

Betaniastiftelsen har under åren genomfört ett stort antal utbnildningsdagar från norr till söder i vårt land. Under våren 2016 kommer vi inte att ha så många sådana dagar. Men - har Du eller Ditt arbetslag behov av en kursdag inom något av våra ämnesområden, kontakta oss och vi ska göra det vi kan för att medverka till att genomföra en högkvalitativ utbildning.

Palliativ vård, smärtlindring, barnet i den palliativa vården, frågeställningar om suicid, etiska frågeställningar är en del av de områden vi arbetar med.

Välkommen!

Nu skriver vi 2016!
God fortsättning på det nya året.
Betaniastiftelsen går in i det nya året med energi och stora förväntningar. 
Nu fokuserar vi bl a på:
- utvecklandet av ett palliativt webbaserat ABC
- fortsatt satsning och utveckling av DLA care
- ett utbyggt samarbete med Equmeniuakyrkan och Svenska      kyrkan
- kriskommuniktion

Om en del av detta kan du läsa i detta nyhetsbrev.


"Möjlighet eller systemkollaps - migration och integration i Sverige"

När?
Torsdagen den 18 februari, 19:00 – 20:30
Var?
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm, Sverige (karta) Medverkande Lars Adaktusson, Erik Helmerson, Cecilia Wikström och Christer Zettergren.
Inträde: 100 kronor (gratis för studenter). Enklare förtäring ingår.
I samverkan med S:ta Katharinastiftelsen och Immanuelskyrkan.


"Härifrån till framtiden"

Det är titeln på den jubileumsbok Betaniastiftelsen tog fram till 115-års jubileet. Vår tanke var att vi skulle utmana oss 
själva och andra att fundera omkring frågan var och vad
Betaniastiftelsen skall vara i framtiden.
19 olika författare har skrivit i ämnesområden stiftelsen verkar inom och utifrån olika aspekter analyserar de och utmanar.
Här begandlas de etiska frågorna, frågor om själavård, kompetensutveckling inom psykiatri och digital kultur i vården m m.
Bland författarna finns Pär Axel Sahlberg, Daniel Brattgård, Erik Blennberger, Esbjörn Hagberg, Wilhelmina Hoffman, Mats Lindgren och Torbjörn Bådagård.

 

Boken kan du köpa genom att sätta in 150 kronor (inkl porto) på stiftelsens bankgiro 554-0760: Ange namn och adress!

 


Palliativt webbaserat ABC

Betaniastiftelsen arbetar för närvarande med att ta fram en kostnadsfri, webbaserad utbildning i allmän palliativ vård, “Palliation ABC” som kommer att lanseras under 2017. Webbutbildningen utvecklas i samarbete med Svenskt Demenscentrum som har stort kunnande när det gäller utvecklande av webbutbildningar.
Det finns i Sverige ett stort utbildningsbehov i palliativ vård för alla professioner inom hälso- och sjukvård för att säkerställa god vård  i livets slutskede. 
Palliativt ABC är en webbaserad utbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer där man också kommer att kunna göra ett kunskapstest för att få sin kunskap verifierad.
Redan nu produceras dessutom som ett komplement kortföreläsningar med bland andra Professor Peter Strang och Ingrid Underskog i palliativ vård som under våren kommer finnas tillgängliga genom vår hemsida.
Hösten 2016 kommer en skrift i grunderna i palliativ vård utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd författad av Johan Sundelöf och Karin Thunberg som ger en introduktion till ämnesområdet.

Uppdaterad information kommer att finnas på stiftelsen hemsida
www.betaniastiftelsen.nu


Palliativ vård i brytningstid

Möt våren i Skåne

och besök den 4:e Nationella konferensen i palliativ vård i Malmö den 15 – 16 mars 2016 med temat  Palliativ vård i brytningstid.
Än finns det platser kvar men det börjar bli välbokat till flera av de parallella sessionerna så vänta inte för länge med att anmäla dig om du inte redan gjort det!
Vi ser med spänning fram emot konferensen och längtar efter att få möta alla kollegor 
inom Palliativ vård under några dagar. Träffas, byta erfarenheter, lära ossnågot nytt, kanske gå på fest och göra ett studiebesök. Det finns platser kvar till några av
studiebesöken. 
Välkommen att anmäla dig och läsa mer om konferensen på www.palliativ2016.se


Idag finns ett stort behov av samverkan mellan olika aktörer i kriser och katastrofer - blåljuspersonal, personal inom hälso- och sjukvården, social-tjänsten, skolan, trossamfunden, frivilligorganisationerna m.fl. 

I höst erbjuds en grundkurs i

"Att förstå och möta människor i kris”.

15 hp Grundkurs på Teologiska högskolan (THS) Stockholm.
Sista ansökningsdag: 15 april 2016.


Kursen ger grunderna för ett kvalificerat och rätt dimensionerat stöd vid katastrofer - alltifrån masskadesituationer då många drabbas till personliga katastrofer i enskilda familjer, släkter och grupper.

Kursen utgår från ett tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt perspektiv, som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Krisens olika delar - fysiska, psykiska, sociala och existen- tiella - belyses av ledande expertis i form av gästföreläsare.

 

Kursen vänder sig till personer, som i sina olika professioner har ett
gemensamt uppdrag att förstå och möta människor i kris, där var och en har eget ansvar och eget ansvarsområde.

 Kursledning: Anders Andersson, utbildningsansvarig, Betaniastiftelsen, Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst, Annika Hedelin, sakkunnig, f.d. beredskapschef och Cecilia Melder, teol. dr, examinator, THS.

 

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier
För mer information: Studierektor Marianne Källberg, studierektor@ths.se, 08-564 357 03eller teol. dr Cecilia Melder, cecilia.melder@ths.se

Undervisningstillfällen: 8–9/9, 13–14/10, 17–18/11 2016 och 11–13/1 2017 (prel.)

 

Ansökningar under ordinarie ansökningstid, 15 mars-15 april antas enligt särskild kvotering då vi eftersträvar en tvärprofessionell grupp under utbildningen. Ansökningar efter 15 april behandlas endast i mån av plats. Ansökan görs via www.antagning.se

Så här säger några deltagare i tidigare kurser:

Mycket bra då upplägget med kompetenta och spännande förläsare, bra och aktuell kurslitteratur samt bra diskussioner i klassrummet, sammantaget bildar en mycket bra helhet.”

 ”Kursen har gett mig förståelse för hur vi människor reagerar i kris och vilka behov vi har. I min yrkesroll har kursen gett verktyg och inspiration att förbättra kommunikation och medias roll i krissituationer. Jag tycker särskilt om att kursen hade en praktisk vinkel på ämnet förmedlad genom många experter som förläsar 

Ny kursstart ht 2016 med ansökan senast 15 april.
Läs mer och ansök  på www.ths.se


BETANIASTIFTELSEN är en stiftelse som vilar på kristen grund och bedriver bland annat fortbilning professionellt utan vinstsyfte för personer aktiva i människovårdande uppgifter.

Organisationsnummer: 802004-7968                 Mariatorget 10, 118 48 Stockholm

Ulla Burman

T f Direktor
070-318 37 22

E-post

Anders Andersson

Utbildningsansvarig
08-640 17 20

E-post

Johan Sundelöf

Utvecklingsansvarig
070-269 03 06

E-post För att läsa mer om våra utbildningar gå in på 
www.betaniastiftelsen.nu 
där man man även anmäla sig.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du visat intresse för vår verksamhet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.