Senaste nytt från Folkbildningsrådet. Har du problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Folkbildningen når över 1,2 miljoner människor i Sverige

Folkbildningen når och engagerar stora delar av befolkningen varje år. Över 1,2 miljoner personer deltog i folkhögskolornas långa kurser, studieförbundens cirklar samt annan folkbildningsverksamhet under 2018. Det visar rapporten Folkbildningens betydelse för samhället – Folkbildningsrådets samlade bedömning 2018.

Läs mer om rapporten här.


Viktiga samtal om samhällsutvecklingen på Järvaveckan och i Almedalen

Folkbildningsrådet finns på plats både på Järvaveckan och i Almedalen och välkomnar till samtal om hur folkbildningen överbryggar glapp i samhället samt hur folkbildningen bidrar till och utmanar demokratin.

Närmast arrangerar vi ett seminarium på Järvaveckan om folkbildning i marginaliserade stadsdelar, fredagen den 14 juni klockan 17.30.

Läs mer om Folkbildningsrådets medverkan på Järva och i Almedalen här


Folkbildningens roll i en digital framtid

Samhället digitaliseras i snabb takt och vi blir allt mer beroende av digitala lösningar i vardagen. Hur kan folkbildningen förhålla sig till samhällets ökande digitalisering? Hur ser det ut idag och vilka utmaningar står vi inför? Det utforskas i en ny rapport från Folkbildningsrådet skriven av Johan Groth och Jan Hylén.

Läs mer om rapporten Digitalisering inom folkbildningen.


Människor möts och utvecklas i studiecirklar

Studiecirklar bidrar till möten mellan människor, det visar en undersökning från Folkbildningsrådet och Novus. Att delta i studiecirklar möjliggör samtal och erfarenhetsutbyte. Cirkeldeltagande ger också fler människor verktyg för att påverka och vara delaktiga i samhället.

– Studieförbunden bidrar till stärkt demokrati och samhällsutveckling, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. I cirklar möts människor med olika erfarenheter och olika bakgrund för samtal och ett gemensamt lärande.

Läs mer om undersökningen här


Folkbildningsrådet föreslås få uppdrag inom funktionshinderpolitiken

Folkbildningsrådet föreslås få nytt uppdrag inom funktionshinderområdet, det framkommer i en ny utredning. Förslaget innebär ett särskilt utpekat ansvar för utbildningsmålet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om uppdraget här.

Statskontoret utvärderar folkbildningsinsatser på uppdrag av regeringen

Statskontoret har fått ett uppdrag att utvärdera folkbildningsinsatserna
Svenska från dag ett, Vardagssvenska samt Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser. Utvärderingen utgår ifrån syftena med statsbidraget. 

Läs mer om uppdraget här.


Blogg: Vilken roll vill folkbildningen spela på regional nivå?

Målet för landsbygds- och regionalpolitiken har under de senaste årtiondena varit att hela Sverige ska leva. Samtidigt pågår en omfattande urbanisering. Arbete, utbildning och service koncentreras till de tre storstäderna medan fler och fler mindre orter hotas av avbefolkning och nedläggning av viktig samhällsservice. Därför pågår just nu en satsning på ett större regionalt ansvar, nya regioner bildas och befintliga regioner får större helhetsansvar för sin egen utveckling. Här har folkbildningen en möjlighet att komma in med våra perspektiv och resurser på ett närmast unikt sätt.

Läs hela blogginlägget här.


Studie av Ibn Rushd presenteras i höst

Folkbildningsrådet har gett professor Erik Amnå i uppdrag att göra en särskild studie av det muslimska studieförbundet Ibn Rushds verksamhet. Erik Amnå träffade den 22 maj Folkbildningsrådets styrelse för en första presentation av resultaten från studien.

Läs en intervju med professor Erik Amnå här.


Folkbildningsrådet fördelar och följer upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Läs mer på vår webbplats folkbildningsradet.se.